Henk Zwart & Herman Peenstra (UITVERKOCHT)

In Lytse Fryske Winterreis

Datum & tijd: Zondag 13 Januari 2013 15:00

Theater Meerzigt, Klassieke muziek,Frysk,Poezie

Korte omschrijving van de voorstelling:

Der is in soad flecht op ‘e koai !!!

Het loopt storm met de reserveringen, dus wij hebben een EXTRA voorstelling kunnen boeken op dezelfde dag, om 19.30 uur. Hiervoor kunt u dus nu reserveren door terug te gaan naar 'Binnenkort in ons theater' en te klikken op de voorstelling van 19.30 uur.

In 'Lytse Fryske Winterreis' zwalkt de hoofdpersoon door de kou, op zoek naar zielerust. Als hij een muzikant ontmoet tijdens zijn reis, ontstaat er langzaam een band. De muziek leert hun troost te geven. Het verhaal van Winterreis symboliseert de zoektocht van een mens naar zichzelf. Henk Zwart werd geinspireerd door de Friese vertaling van Winterreise van Franz Schubert, naar gedichten van Wilhelm Müller. Henk zingt 12 liederen onder begeleiding van accordeonist Herman Peenstra. De liederen, die in het Fries vertaald zijn door Atze Bosch en Bernard Smilde, worden onderling verbonden door theatrale handelingen die het verhaal van Lytse Fryske winterreis versterken. Een programma voor muziekliefhebbers, maar ook mensen die niet bekend zijn met werk uit de klassieke muziek zullen het programma waarderen door de subtiele theatraliteit.

De voorstelling is geheel akoestiek. Ook voor niet-Friestaligen is deze uitvoering zeer de moeite waard!

Entree 15,00 euro, inclusief koffie/thee bij ontvangst en een hapje en drankje na afloop.

Kijk hier al vast naar een impressie uit dit prachtige programma:

inlytsefryskewinterreisyoutube

 

Henk Zwart maakte meer dan 20 jaar deel uit van Theatergroep Suver Nuver. Hij regiseert muziektheatervoorstellingen en is regelmatig als zanger te horen met zowel klassiek als hedendaags repertoire. Door zijn theaterachtergrond te combineren met zijn passie voor zingen, maakt hij een oud verhaal weer nieuw.

Herman Peenstra heeft een klassieke conservatoriumopleiding gevolgd. Hij speelt in wereldmuziekensemble RemoliNo en zigeunertrio Baro Drom. Hij componeert, arrangeert, speelt en zingt.

 

Wat Schubert ús yn dy ‘Winterreis’ fertelle wol (Bron www.itnijs.nl) :

Deadsk en ferlitten is it lânskip. In kâlde wyn waait oer de troch snie en iis wyt kleure ikkers. Tsjustere wolken jeie troch de loft. It kraskjen fan in pear swarte krieën ferbrekt de stilte. Yn ‘e fierte bilet in hûn. Op in beïzele reed rint in man. Yn ‘e steek litten troch syn leaf en heal ferdôve troch de skerpe froast swalket er fan doarp nei doarp. Nearne fynt er rêst. Ienris wie er lokkich, dreamde er ûnder de linebeam swiete dreamen en rûn er mei syn leaf hân yn hân. Dat is allegearre foarby. De iennichste langst dy’t er noch hat is dea te gean. Mar hawar, hy is noch te jong om no al te stjerren. Dêr heart er ynienen muzyk: in âlde muzikant spilet op syn draailier. Hy is op bleate fuotten en mei stive fingers draait er oan syn ynstrumint. Syn sintebakje is leech, want der is nimmen dy’t by him komt om te harkjen. Wa soe dat wêze, dy frjemde âldman?

Dit mankelike ferhaal stiet beskreaun yn 24 gedichten fan de Dútske dichter Wilhelm Mülller (1794-1827). Schubert sels wie tige ûnder de yndruk fan dizze gedichten. Hy fielde him sels sa oan ‘e ein fan syn koarte libben (hy waard mar 31 jier âld) ek djip ûngelokkich: hy hie net in leaf, hy hie in slimme ûngenêslike sykte, hie jildpine en syn muzyk krige net de erkenning dêr’t er op hope. Soe er miskien ek langst ha nei de dea, lykas de iensume man út de gedichten fan Müller?

Wy sille it nea komme te witten. Wol witte wy dat syn freonen ferbjustere wiene doe’t Schubert dizze lieten sels foar harren song. Sokke swiersettige muzyk wiene se net fan him wend. Mar Schubert sels wie der tige mei ynnommen. “Dizze lieten foldogge my mear as alle oare en jimme sille se ek wol wurdearje”. Dat bliek letter út te kommen: noch hieltyd heart dizze syklus ta it bêste dat der oait op it mêd fan de lietkeunst komponearre is.

Gast menu

  Terug


  Sanman & Sikke met Frederike Kleefstra

  Weer bij ons te zien op zaterdag 2 april tijdens de officiele afsluiting van Theater Meerzigt!

  Trio C tot de 3e

  Irene Maessen en Marcel Worms

  Lytse Winterreis (Schubert)

  Gerealiseerd door Studio Staalkaart